Ka kļūt par biedru

Biedrībā var iestāties jebkura juridiska vai fiziska persona, iesniedzot rakstisku iesniegumu ar lūgumu uzņemt Biedrībā un apliecinājumu, ka pretendents ir iepazinies ar Biedrības statūtiem un apņemas tos pildīt, kā arī sekmēt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu. Juridiskajām personām iesniegumam jāpievieno reģistrācijas apliecības kopija un statūtu kopija.Sharing is caring!