Missija

Latvijas Veselības psiholoģijas asociācijas vīzija

Atbilstoši mūsdienu veselības psiholoģijas teorētiski un empīriski pamatotajiem principiem un ievērojot starptautisko un nacionālo regulējumu, Latvijā ir izveidota veselības psiholoģijas darbības joma, un darbojas veselības psihologi, kuri sadarbojoties ar citiem profesionāļiem, strādā veselības un sociālās aprūpes, kā arī izglītības nozarē.

Latvijas Veselības psiholoģijas asociācijas misija

Izveidot, attīstīt un poularizēt veselības psiholoģijas specializāciju Latvijā, un apvienot profesionāļus, kuri strādā veselības, sociālās aprūpes un izglītības nozarē, lai veicinātu iedzīvotāju fiziskās, garīgās un sociālās veselības uzlabošanu.

Latvijas Veselības psiholoģijas asociācijas vērtības

Komandas darbs. LVPA balstās uz tās biedru resursiem un darbu, vienlaikus ievērojot biedru profesionālās vajadzības un cenšoties nodrošināt to īstenošanu.

Sadarbība. LVPA sadarbojas ar profesionāļiem Latvijā, kā arī ārvalstīs, kuri ir ieinteresēti sekmēt tās mērķu sasniegšanu.

Atklātums un caurspīdīgums. LVPA atklāti īsteno savus mērķus, informē, apspriež un iesaista biedrus LVPA aktivitātēs, uzklausa ierosinājumus un sniedz atbildes uz kritiku. Visas LVPA sanāksmes ir atklātas, valdes sēžu un kopsapulču protokoli – pieejami.

Izcilība un kvalitāte. LVPA savus projektus un aktivitātes īsteno, balstoties uz iespējami augstākas kvalitātes kritērijiem.

Līdzdalība. Viedokļa paušana par sabiedriskās dzīves aktuālām norisēm, līdzdarbošanās normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādē un priekšlikumu sniegšana to pilnveidošanai.

Sharing is caring!