Psihologu profesionālās darbības regulējuma aktualitātes

No 2020. gada 1. janvāra visām personām, kas veic psihologa profesionālo darbību, jābūt reģistrētām Psihologu reģistrā, lai nodrošinātu psihologu profesionālās darbības uzraudzībai nepieciešamās informācijas apriti. Ja psihologs ir ieguvis grādu vai profesionālo kvalifikāciju pirms 2000. gada 26. decembra, viņš var  vērsties ar iesniegumu  Akadēmiskās informācijas centrā, kur atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumos Nr.142 “Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība” noteiktajai kārtībai iepriekš iegūtā augstākā izglītība vai kvalifikācija tiks pielīdzināta Augstskolu likumā noteiktajiem grādiem un profesionālajām kvalifikācijām.

Tā kā no 2018. gada 1. janvāra ir spēkā psihologu likums (pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=290115), tad mūsu profesija ir reglamentēta, līdz ar to savā profesionālajā darbībā mums ir jāievēro noteiktas prasības (informācija pieejama: https://ikvd.gov.lv/psihologiem/tiesibas-veikt-psihologa-profesionalo-darbibu/).
Ir izveidota arī psihologu sertifikācijas padome (informācija pieejama: https://ikvd.gov.lv/psihologiem/psihologu-sertifikacijas-padome/) un psihologu sertifikācijas komisija (informācija pieejama: https://ikvd.gov.lv/psihologiem/psihologu-sertifikacijas-komisijas/).
Ir izveidota un uz trim gadiem apstiprināta Psihologu ētikas komisija (informācija pieejama: https://ikvd.gov.lv/psihologiem/psihologu-etikas-komisija/).
Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) mājas lapā (pieejama: https://ikvd.gov.lv/psihologiem/) ir izveidota sadaļa – Psihologiem, kurā ir informācija par visu saistībā ar psihologu likumu un profesionālo darbību un saistītajiem dokumentiem.
Pēc Psihologu sertifikācijas padomes lēmuma no 2020. gada 1. janvāra visām personām, kuras vēlēsies strādāt psihologa profesijā, ir jābūt reģistrētām Psihologu reģistrā (pieejams: https://ikvd.gov.lv/psihologiem/psihologu-registrs/).
Šajā IKVD sadaļā ir pieejama informācija par reģistrēšanās procesu un iesniedzamajiem dokumentiem: https://ikvd.gov.lv/psihologiem/psihologu-registracija/
Pēc Psihologu padomes lēmuma no 2020. gada 1. janvāra visām personām, kuras vēlēsies strādāt psihologa profesijā, ir jābūt sertificētām attiecīgajā profesionālās darbības jomā (vai vairākās) vai jāstrādā attiecīgajā jomā (vai vairākās) psihologa-pārrauga pārraudzībā līdz sertifikāta iegūšanai.
Šajā IKVD sadaļā ir piejama informācija par sertificēšanās procesu un iesniedzamajiem dokumentiem: https://ikvd.gov.lv/psihologiem/psihologu-sertifikacija/
Šeit pieejama informācija par psihologa-pārrauga tiesību iegūšanu un buklets par sertifikāciju un reģistrāciju: https://ikvd.gov.lv/wp-content/uploads/2019/01/Psihologu-re%C4%A3istr%C4%81cija_sertifik%C4%81cija_2019.pdf
Lai reģistrētos Psihologu reģistrā, iegūtu sertifikātu un nokārtotu pārbaudījumu, ir jāveic valsts nodevu apmaksa (informācija pieejama: https://ikvd.gov.lv/psihologiem/valsts-nodevas/).
Veicot savu profesonālo darbību, ir jāveic dokumentācija pēc noteiktām vadlīnijām (skatīt pielikumus):
– Sadarbības pārskats;
– Psihologa atzinums par personas psiholoģisko izpēti.
Ja saskaņā ar likumā noteikto, psihologa profesionālās darbības veikšanas laiks līdz 2018. gada 1. janvārim ir mazāks par 3 gadiem, ir jākārto noteikts sertificēšanās pārbaudījums (skatīt pielikumā).
Ir izdots izdevums “Psihologu profesionālā darbība Latvijā. Saturs. Organizācija. Regulējums. Psihologu likuma komentāri” (Sīkāka informācija:  https://www.rsu.lv/aktualitates/rsu-macibspeki-piedalijusies-psihologu-likuma-komentaru-sagatavosana).

Sharing is caring!