Studiju iespējas

  Kur Latvijā var apgūt veselības psiholoģiju 

Sākot no 2013. gada var apgūt Rīgas Stradiņa universitātē. 1,5 gadu un 2 gadu studiju programmas paredzētas studentiem ar iepriekš iegūtu 2. līmeņa profesionālo izglītību psiholoģijā (augstāko profesionālo izglītību psiholoģijā) vai bakalaura izglītību psiholoģijā ar profesionālo kvalifikāciju.

Studiju vide

Studijas notiek mūsdienīgā un tehniski labi iekārtotā vidē. Pamatā tās ir lekcijas un nodarbības, semināri, pārraudzības prakse un konsultācijas. Studijās tiek veicinātas aktīvās mācību metodes, kas ļauj apvienot iegūtās teorētiskās zināšanas ar praktiskajām iemaņām, – interaktīvās metodes (individuālais un grupu darbs), diskusijas, simulācijas lomu spēles, projektu izstrāde, prezentācijas un uzstāšanās, dalība konferencēs, kā arī studentu zinātniskais pulciņš psiholoģijā.

Studiju procesā izmantojam mūsdienīgas izglītības tehnoloģijas, tostarp platformas MOODLE, Panopto un e-studijas, kur docētāji ievieto materiālus studiju kursu apguvei.

  1. gads ( Pirmais un otrais semestris)
Iedziļināsies psihologa profesionālās darbības ētiskajos un tiesiskajos aspektos. Varēsi padziļināt zināšanas par organisma funkciju regulāciju un to saistību ar veselību, īpašu uzmanību veltot arī veselīga dzīvesveida sekmēšanai, lietojot mūsdienu tehnoloģijas (e-vidi). Pilnveidosi savu izpratni par pierādījumos balstītu praksi psiholoģijā, kā arī attīstīsi pētnieciskā darba iemaņas, padziļināti apgūstot kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu metodoloģiju un statistikas metodes psiholoģijas pētījumos, tādējādi nostiprinot savas prasmes patstāvīgi veikt pētījumus un prezentēt iegūtos rezultātus.Padziļināsi izpratni par psiholoģisko izpēti (novērtēšanu), izmantojot zinātniski pamatotas metodes, kā arī attīstīsi un padziļināsi kompetenci psiholoģiskajā konsultēšanā darbā ar klientu vai grupu saskaņā ar klienta / grupas vajadzībām.

Apgūsi psiholoģiskās palīdzības metodes, lietojot īstermiņa konsultēšanu, kognitīvās un uzvedības terapijas tehnikas, krīžu un traumu psiholoģiskās palīdzības tehnikas. Spēsi kritiski izvērtēt savu darbu, atpazīt profesionālos ierobežojumus un iespējas. Apgūsi metodisko materiālu izstrādes un lekcijas vadīšanas pamatus, kritiski izvērtējot izstrādātos materiālus un vadot izglītojošo darbu psihologa praksē.

Izvēles kursos varēsi apgūt zināšanas par sociālo neirozinātni, veselīgu uzturu, sportošanu vai mācīties izstrādāt un īstenot projektus. Varēsi iedziļināties personības teorijās un tajā, kāda ir to saistība ar veselību.

Ja būsi izvēlējies veselības psiholoģijas specializāciju, papildus apgūsi zināšanas klīniskajā veselības psiholoģijā (iegūsi zināšanas par veselības uzvedību, stresu un problēmu risināšanas stratēģijām, kā arī padziļinātu izpratni, kā nākotnē palīdzēt klientiem vai pacientiem pārvarēt stresu, sekmējot viņu veselību), sabiedrības veselībā, kā arī veselības un slimības psihosociālajos aspektos, rehabilitācijas procesos un darba veselības psiholoģijā. Gūsi izpratni par to, kā veikt preventīvus pasākumus veselības stiprināšanai un uzlabošanai.

Savukārt studenti, kuri izvēlēsies konsultatīvās psiholoģijas specializāciju, šajā studiju posmā papildus apgūs zināšanas un iedziļināsies individuālajā psiholoģiskajā konsultēšanā, sistēmisko pieeju konsultēšanā un papildus apgūs kreativitātes tehnikas psiholoģiskajā konsultēšanā.

2. gads (trešeis semestris).

Programmas noslēgumā būs jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs, kā arī jānokārto Valsts kvalifikācijas eksāmena pārbaudījums psiholoģijā.

Studiju metodes

Apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanā izmanto tādas vērtēšanas metodes kā rakstiskos un mutiskos eksāmenus, testus, esejas, diskusijas, prezentācijas, gadījumu analīzi vai lomu spēles un tai sekojošu analīzi.

Praktiskajās nodarbībās galvenā uzmanība tiek pievērsta gan praktisko prasmju trenēšanai atbilstoši psihologa profesijas standartam noteiktā profesionālās darbības jomā, gan pašrefleksijas veicināšanai, kas sekmē profesionālo izaugsmi.

Katrā prakses vietā būs pieejams prakses vadītājs (sertificēts psihologs pārraugs) – partnerinstitūcijas darbinieks, kas sniedz atbalstu studentiem, kā arī ir pieejamas regulāras pārraudzības prakse, kur varēsi analizēt savu pieredzi un gūt atgriezenisko saiti un praktisku atbalstu problēmsituācijās.

Psiholoģijas laboratorija studentiem nodrošina atbilstošas telpas psiholoģiskas konsultēšanas prasmju trenēšanai, kā arī psiholoģiskas izpētes prasmju trenēšanai ar digitalizētiem psiholoģiskiem testiem un datorizēto elektroencefalogrammas sistēmu.

Pateicoties ciešajai sadarbībai ar dažādu institūciju profesionāļiem psiholoģijas nozarē, tiek uzklausīts darba devēju viedoklis par studiju programmas pilnveidošanu, lai sasniegtu augstākos profesionālos standartus. Darba devēji iesaistās studiju programmas kvalitātes padomē, kā arī studiju noslēguma pārbaudījumos.

Plašāka informācija – http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/veselibas-psihologija

Kontaktinformācija: Programmas vadītāja: docente Jeļena Koļesņikova

Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a, 314. kab., tālrunis: +371 29332698, E-pasts: Jelena.Kolesnikova@rsu.lv

Studiju norises vietas

RSU Veselīga dzīvesveida sekmēšanas programma studentiem

Ir zināms, ka studējošie gan sākot mācības, gan visā mācību laikā saskaras ar daudziem izaicinājumiem (piemēram, jauna vide un jaunas prasības, saspringts mācību režīms, studiju apvienošana ar darbu u.c.). Dažkārt šie izaicinājumi rada pārlieku slodzi, un veiksmīgai adaptācijai vai izaicinājumu pārvarēšanai ir nepieciešami papildus resursi – psiholoģisks vai sociāls atbalsts. Pētījumos ir konstatēts, ka vidēji tikai 30 % no visiem studējošajiem, kuriem ir nepieciešama palīdzība, vēršas pie speciālistiem (Stallman, 2010; Ryan et al., 2010; Gulliver, Griffiths, Christensen & Brewer, 2012). Studentu adaptācija augstskolai un ar to saistītie jautājumi ir bijuši RSU psiholoģijas virziena mācībspēku un studējošo pētniecības fokusā (piemēram, Mārtinsone, Mihailovs un

Lasīt tālāk »

10 gadi psiholoģijas izglitībai RSU

5. – 7. oktobrī Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) norisinājās konference Psiholoģijas izglītības virzienam RSU – 10, kas pulcēja vairāk nekā 200 apmeklētāju, tostarp RSU rektoru, prorektoru, Saeimas un valsts pārvaldes pārstāvjus, katedru vadītājus un RSU administrācijas pārstāvjus, Latvijas augstskolu mācībspēkus, psihologus, psiholoģijas studentus, absolventus un citu nozaru pārstāvjus. Dalībnieki diskutēja par psihologa profesijas reglamentēšanu, studiju un prakses satura pilnveidi. Darba devēji sniedza vērtīgu redzējumu par psihologa lomu ārstniecībā, iezīmējot kompetences, kas nākotnē būtu vairāk attīstāmas jau studiju laikā, piemēram, uzņēmība un iniciatīva.

Lasīt tālāk »

Psiholoģijas dienas Latvijā

Acinām visus piedalīties Psiholoģijas dienas Latvijā. Pasākumi notiek laika posmā no 2017. gada 6. līdz 14. oktobrim dažādās Latvijas vietās, tiem ir dažādas tēmas un nozares, tāpēc izvēlies pēc dažādiem kritērijiem to, kas tevi interesē. Psiholoģijas dienas norisinās katru gadu kopš 2013. gada. No 2014. gada tās koordinē Latvijas Psihologu biedrība. Psiholoģijas dienu organizēšanā aktīvi ir iesaistījušās arī Baltijas Starptautiskā akadēmija, Daugavpils universitāte, Latvijas Individuālpsiholoģijas asociācija, Latvijas Juridiskās psiholoģijas asociācija, Latvijas Klīnisko psihologu asociācija, Latvijas Konsultatīvās psiholoģijas asociācija, Latvijas Organizāciju psihologu biedrība, Latvijas Psihologu biedrība, Latvijas Skolu psihologu asociācija, Latvijas Sporta psiholoģijas asociācija, Latvijas Testu komisija, Latvijas Universitāte

Lasīt tālāk »

Persona: Profesore Kreitlere

RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedrai ir izveidojusies sekmīga sadarbība ar profesori Kreitleri gan pētniecības, gan lietišķo zināšanu pārneses jomā. Profesore Kreitlere ir ap 200 zinātnisku rakstu un 10 monogrāfiju autore motivācijas, kognīciju un psihopatoloģijas jomā. Profesore ilgstoši darbojusies psihoonkoloģijā, 20 gadus gados vadot Telavivas Medicīnas centra psihoonkoloģijas nodaļu (Psychooncology Unit, Tel Aviv Medical Center), pašlaik vada Psihoonkoloģijas pētniecisko centru (Psychooncology Research Center, Sheba Medical Center). Viņa ir strādājusi par viesprofesori Hārvarda, Prinstonas un Jeila Universitātē (ASV).  

Lasīt tālāk »

Studentu dzīve

Apgūstot programmu “Veselības psiholoģija”, ir iespēja iepazīt pavisam jaunu psiholoģijas jomu Latvijā, līdz ar to ne tikai paplašināt savu personīgo un profesionālo redzesloku, bet arī sniegt savu pienesumu psiholoģijas nozarē Latvijā, gan strādājot ar klientiem/pacientiem, gan akadēmiskajā vidē. “Veselības psiholoģija” fokusējas uz indivīdu kā uz biopsihosociālu būtni, jo gan ģenētiskie, gan sociālās vides, kā arī psiholoģiskie aspekti ietekmē indivīda veselību, un ir svarīgi fokusēties uz tiem, lai izprastu indivīdu un palīdzētu paaugstināt veselību un labizjūtu. Zane Ozoliņa, Darba vieta: Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs pirmsskolas izglītības iestādē. Kur Latvijā var apgūt veselības psiholoģiju Veselības psiholoģijas specializāciju Latvijā, sākot no 2013./2014. akadēmiskā gada var apgūt

Lasīt tālāk »

Grāmatas “Veselības psiholoģija” prezentācija

14. aprīlī II starptautiskās konferences Veselība un personības attīstība: integratīvā pieeja laikā notika kolektīvās monogrāfijas Veselības psiholoģija prezentācija, kurā piedalījās grāmatas autori un viesi. Tā ir pirmā plašākā grāmata par veselības psiholoģijas jautājumiem, ko izstrādājuši RSU docētāji, pirmie studiju programmas Veselības psiholoģija absolventi un LVPA biedri. Monogrāfijas zinātniskās redaktores ir asoc. prof. Dr. psych. Kristīne Mārtinsone un doc. Dr. med. Velga Sudraba.

Lasīt tālāk »