Ko dara veselības psihologi

Veselības psihologu interešu lokā ir indivīda uzvedība, kas saistīta ar veselības uzturēšanu, slimības uztveri, slimības pārvarēšanu (Health Psychology, 2013; Marks et al., 2011; What is Health Psychology, 2011). Veselības psihologi ir ieguvuši kompetenci strādāt ar dažādu grupu klientiem / pacientiem dažādos ārstēšanas etapos / posmos gan monoprofesionāli, gan multiprofesionālajā komandā, pamatojoties uz biopsihosociālo pieeju, kur slimība un veselība tiek saprasta kā bioloģisko, psiholoģisko un sociālo faktoru interaktīvas mijiedarbības vienība: • veic psiholoģisko izpēti un sniedz psiholoģisku atbalstu pacientiem un viņu tuviniekiem dažādos ārstēšaas etapos, lai palīdzētu pārvarēt ar sliīu saistītās psiholoģiskās prolēas; • veic pacientu izglītošau ar ērķi sekēt atilstošu attieksmi pret sliīu

Lasīt tālāk »

Kas ir veselības psiholoģija

Veselības psiholoģija (Lielbritānijā un ASV nereti lieto terminu „uzvedības medicīna”, savukārt Krievijā – „medicīnas psiholoģija”) pēta ar veselību un slimību saistītos psiholoģiskos aspektus. Tās pārstāvji cenšas izprast un izzināt šo aspektu ietekmi uz veselības saglabāšanu, slimību cēloņiem un cilvēka reakciju uz slimību, uzvedību slimības laikā, kā arī piedāvā intervences / metodes, lai sekmētu veselību gan indivīda, gan sabiedrības līmenī un lai palīdzētu pārvarēt slimību. Plašāk par to lasiet Amerikas Psiholoģijas asociācijas, Lielbritānijas Psiholoģijas asociācijas un Eiropas Veselības psiholoģijas savienības mājaslapās.  Veselības psiholoģija ir viena no jauākajā psiholoģijas apakšozarē un profesioālās darīas jomam, kas izveidojusies 20. gs. otrajā pusē, pamatojoties uz iopsihosoiālo pieeju veselīai – holistisku

Lasīt tālāk »

Statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums 1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija” (turpmāk tekstā – Biedrība). 2.nodaļa. Biedrības mērķi 2.1.  Biedrības mērķi ir: 2.1.1. palielināt psiholoģijas teorētiski un empīriski pamatoto principu integrēšanu veselības aprūpē,  sociālajā palīdzībā, veselības sekmēšanā un izglītībā, lai  sekmētu un saglabātu iedzīvotāju veselību; 2.1.2. sekmēt psihologu profesionālu iesaisti, karjeras un nodarbinātības iespējas veselības un sociālās aprūpes vidē; 2.1.3. sekmēt efektīvu psiholoģijas intervenču ieviešanu ar veselību saistītās uzvedības pilnveidošanai indivīdu, dažādu klientu un pacientu grupu un sabiedrības grupu līmenī; 2.1.4. dot savu ieguldījumu ar veselību saistīto politisko un ekonomisko dienaskārtībā esošo jautājumu izvirzīšanā, problēmu risināšanā, stratēģiju un mērķu īstenošanā;

Lasīt tālāk »

Missija

Latvijas Veselības psiholoģijas asociācijas vīzija Atbilstoši mūsdienu veselības psiholoģijas teorētiski un empīriski pamatotajiem principiem un ievērojot starptautisko un nacionālo regulējumu, Latvijā ir izveidota veselības psiholoģijas darbības joma, un darbojas veselības psihologi, kuri sadarbojoties ar citiem profesionāļiem, strādā veselības un sociālās aprūpes, kā arī izglītības nozarē. Latvijas Veselības psiholoģijas asociācijas misija Izveidot, attīstīt un poularizēt veselības psiholoģijas specializāciju Latvijā, un apvienot profesionāļus, kuri strādā veselības, sociālās aprūpes un izglītības nozarē, lai veicinātu iedzīvotāju fiziskās, garīgās un sociālās veselības uzlabošanu. Latvijas Veselības psiholoģijas asociācijas vērtības Komandas darbs. LVPA balstās uz tās biedru resursiem un darbu, vienlaikus ievērojot biedru profesionālās vajadzības un cenšoties nodrošināt

Lasīt tālāk »

Ka kļūt par biedru

Biedrībā var iestāties jebkura juridiska vai fiziska persona, iesniedzot rakstisku iesniegumu ar lūgumu uzņemt Biedrībā un apliecinājumu, ka pretendents ir iepazinies ar Biedrības statūtiem un apņemas tos pildīt, kā arī sekmēt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu. Juridiskajām personām iesniegumam jāpievieno reģistrācijas apliecības kopija un statūtu kopija.

Lasīt tālāk »

Mērķi

Latvijas Veselības psiholoģijas asociācijas vīzija Atbilstoši mūsdienu veselības psiholoģijas teorētiski un empīriski pamatotajiem principiem un ievērojot starptautisko un nacionālo regulējumu, Latvijā ir izveidota veselības psiholoģijas darbības joma, un darbojas veselības psihologi, kuri sadarbojoties ar citiem profesionāļiem, strādā veselības un sociālās aprūpes, kā arī izglītības nozarē. Latvijas Veselības psiholoģijas asociācijas misija Attīstīt un poularizēt veselības psiholoģijas darbības jomu Latvijā, un apvienot profesionāļus, kuri strādā veselības, sociālās aprūpes un izglītības nozarē, lai veicinātu iedzīvotāju fiziskās, garīgās un sociālās veselības uzlabošanu. Latvijas Veselības psiholoģijas asociācijas vērtības Komandas darbs. LVPA balstās uz tās biedru resursiem un darbu, vienlaikus ievērojot biedru profesionālās vajadzības un cenšoties nodrošināt

Lasīt tālāk »

Ko dara veselības psihologs

Veselības psihologi palīdz uzturēt un uzlabot indivīda, grupas un sabiedrības fizisko, sociālo un garīgo veselību, viņi attīstīta izpratni par to, kā papildus bioloģiskajiem cēloņiem, dažādi psiholoģiskie, uzvedības, sociālie un kultūras faktori ietekmē fizisko veselību un slimību (Johnston, 1994). Veselības psihologi palīdz uzturēt un uzlabot veselību, kā arī sekmīgāk pārvarēt slimības. Viņi veic psiholoģisko izvērtēšanu un psiholoģisko konsultēšanu gan veseliem cilvēkiem, lai sekmētu viņu veselības uzvedību, gan arī pacientiem un viņu tuviniekiem, lai palīdzētu pārvarēt ar slimību saistīto stresu un citas grūtības. Viņi sekmē arī pacientu un ārstu sadarbību un veic preventīvus pasākumus veselības stiprināšanai un uzlabošanai.  

Lasīt tālāk »

Kas ir veselības psiholoģija

Veselības psiholoģija (Lielbritānijā un ASV nereti lieto terminu „uzvedības medicīna”, savukārt Krievijā – „medicīnas psiholoģija”) pēta ar veselību un slimību saistītos psiholoģiskos aspektus. Tās pārstāvji cenšas izprast un izzināt šo aspektu ietekmi uz veselības saglabāšanu, slimību cēloņiem un cilvēka reakciju uz slimību, uzvedību slimības laikā, kā arī piedāvā intervences / metodes, lai sekmētu veselību gan indivīda, gan sabiedrības līmenī un lai palīdzētu pārvarēt slimību. Plašāk par to lasiet Amerikas Psiholoģijas asociācijas, Lielbritānijas Psiholoģijas asociācijas un Eiropas Veselības psiholoģijas savienības mājaslapās.  Veselības psiholoģija ir viena no jauākajā psiholoģijas apakšozarē un profesioālās darīas jomam, kas izveidojusies 20. gs. otrajā pusē, pamatojoties uz iopsihosoiālo pieeju veselīai – holistisku

Lasīt tālāk »