Dzīvesspēka veicināšana

Daudzos psiholoģijas pētījumos pierādīts ir fakts, nebeidzams iedvesmas un rekreācijas avots cilvēkam ir daba – šķiet, ka tas ir arī visbiežāk minētais dzīvesspēka saglabāšanas resurss šajā video sērijā. RSU SVSLF maģistra studiju programmas «Veselības psiholoģija» 1. kursa studentu izstrādātie video dzīvesspēka veicināšanai un resursu apzināšanai nenoteiktības apstākļos Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras studiju kursā «Psihologa profesionālā darbība» Kursa vadītāja: doc. J. Koļesņikova Projekta vadītāja: L. Regzdiņa-Pelēķe Zinātniskā konsultante: prof. K.Mārtinsone Konsultante: D. K. Bitēna.    

Lasīt tālāk »

Psiholoģijas dienas

Esam priecīgi paziņot, ka rudenī jau septīto reizi notiks Psiholoģijas dienas. Tās  notiks visā Latvijā no 4. oktobra līdz 12. oktobrim ar tēmu: “Kas ir un kas nav psiholoģiskā palīdzība Latvijā?” Kā ierasts, Psiholoģijas dienu ietvaros mēs katru gadu informējam sabiedrību un nozares speciālistus, kā arī psiholoģijas studentus un citus interesentus par aktualitātēm psiholoģijā Latvijā un pasaulē. Arī šogad pārrunāsim jaunākos pētījumus Latvijā, organizēsim diskusijas par aktuālām tēmām, sniegsim praktisku un noderīgu informāciju ikvienam interesentam, un tā izglītosim sabiedrību par psihologa profesiju, psihologu kompetencēm un darbības jomām. Mēs ļoti ceram, ka izmantosiet šo nedēļu, lai veidotu interesantus pasākumus visplašākajam klausītāju lokam un

Lasīt tālāk »

Rīgas Stradiņa universitāte izdod jaunu grāmatu veselības psiholoģijā

Ceturtdien, 19. septembrī, Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) notiks kolektīvās monogrāfijas “Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva” atvēršanas svētki, uz kuru aicināti gan veselības psiholoģijas eksperti, gan studenti un citi interesenti. Grāmatas atvēršana paredzēta Latvijas I Nacionālā rehabilitācijas kongresa atklāšanas sēdes laikā, kas sāksies plkst. 16.00 RSU aulā. Grāmata, kas iznākusi RSU profesores Kristīnes Mārtinsones un docentes Velgas Sudrabas zinātniskajā redakcijā, ir otrais, atjaunotais un daudzpusīgi papildinātais izdevums 2016. gadā iznākušajai kolektīvajai monogrāfijai.

Lasīt tālāk »

Jauns izdevums

Februārī ir izdota jauna grāmata: “Veselības psiholoģija – psiholoģijas zinātnes apakšnozare un profesionālās darbības joma”. Šajā izdevumā īsi raksturota veselības psiholoģija – svarīga psiholoģijas zinātnes apakšnozare un psihologa profesionālās darbības joma. Laikā, kad veselību uzskatām par indivīdam un sabiedrībai ļoti nozīmīgu vērtību, darbā ietvertā informācija būs noderīga ne tikai psihologiem un psiholoģijas studentiem, bet arī tiem profesionāļiem, ar kuriem psihologi sadarbojas. Izdevums varētu būt saistošs arī tiem, kuri interesējas par psiholoģijas mūsdienu sasniegumiem un praktisko psihologa darbu. Lejupielādēt grāmatu var šeit – https://www.rsu.lv/biblioteka/bibliotekas-pakalpojumi/gramatu-iegade.

Lasīt tālāk »

Psihologu ētikas kodekss

Psihologu ētikas komisija pieņēma un apstiprināja jauno Psihologu ētikas kodeksu, saskaņā ar Psihologu likuma 7.panta ceturtās daļas 3.punktu. Psihologu ētikas komisijas sastāvā ir seši sertificēti psihologi — pa trim pārstāvjiem no Latvijas Psihologu apvienības un Latvijas Psihologu asociāciju federācijas. Vismaz divi no Psihologu ētikas komisijas locekļiem ir psihologi–pārraugi: Baiba Martinsone, Inga Jurševska, Irina Simoņenkova, Jolanta Lamstere, Linda Berga, Velga Senkāne. Psihologu ētikas komisiju un tās vadītāju uz trim gadiem apstiprina Psihologu sertifikācijas padome. Komisija sniedz atzinumus par Psihologu ētikas kodeksa normu interpretāciju un sniedz Psihologu sertifikācijas padomei atzinumu saistībā ar iesniegumu par psihologa un psihologa–pārrauga iespējamiem Psihologu ētikas kodeksa pārkāpumiem. Ar kodeksa tekstu var iepāzīsties

Lasīt tālāk »

Psihologu darba pārraudzība

Saistībā ar 2018. gada 1. janvārī spēkā stājušos Psihologu likumu katram psihologam – gan sertificētam, gan nesertificētam ir jāslēdz līgums ar psihologu-pārraugu un savā profesionālajā darbībā jāievēro saistošajos dokumentos noteiktās prasības. Psihologam-pārraugam ir noteiktas tiesības un pienākumi, kuri jāņem vērā veicot savu profesionālo  darbību. Psihologa-pārrauga profesionālās darbības mērķis ir pārraudzīt psihologa profesionālo darbību un pilnveidot pārraugāmā psihologa profesionālo izpratni un kompetenci, lai nodrošinātu iespējami augstvērtīgāku un kvalitatīvāku profesionālās palīdzības sniegšanu un pārraugāmā psihologa gatavību patstāvīgi veikt profesionālo darbību noteiktā psihologa profesionālās darbības jomā. Ar psihologa pārraudzības vadlīnijam Jūs varāt iepazisties, lasot talāk.

Lasīt tālāk »

Psihologu profesionālās darbības regulējuma aktualitātes

No 2020. gada 1. janvāra visām personām, kas veic psihologa profesionālo darbību, jābūt reģistrētām Psihologu reģistrā, lai nodrošinātu psihologu profesionālās darbības uzraudzībai nepieciešamās informācijas apriti. Ja psihologs ir ieguvis grādu vai profesionālo kvalifikāciju pirms 2000. gada 26. decembra, viņš var  vērsties ar iesniegumu  Akadēmiskās informācijas centrā, kur atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumos Nr.142 “Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība” noteiktajai kārtībai iepriekš iegūtā augstākā izglītība vai kvalifikācija tiks pielīdzināta Augstskolu likumā noteiktajiem grādiem un profesionālajām kvalifikācijām.

Lasīt tālāk »

Psiholoģijas laboratorija

RSU ir izveidota Psiholoģijas laboratorija. Laboratorijas mērķis ir nodrošināt mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošu psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas instrumentu izstrādi, adaptāciju un aprobāciju, kā arī konsultēt par psihometrijas  jautājumiem RSU mācībspēkus un studējošos. Laboratorijas uzdevumi: Izstrādāt un uzturēt RSU psiholoģisko mērāmo instrumentu reģistru; Attiecībā uz psiholoģiskiem mērinstrumentiem veicināt starptautisko kvalitātes standartu ieviešanu; Adaptēt un konstruēt psiholoģiskos mērinstrumentus atbilstoši psiholoģijas un citu virzienu attīstības vajadzībām; Veikt pētniecisko darbu un publicēt zinātnisko pētījumu rezultātus; Piedalīties vietējos un starptautiskos zinātniskos projektos; Veikt informatīvo darbību par laboratorijas darbu un pētījumu rezultātiem un par jaunākām aktualitātēm nozarē; Sniegt konsultatīvo atbalstu RSU studentiem un darbiniekiem psihometrijas jautājumos.

Lasīt tālāk »

Psihologu likums

Psihologu likums stāsies spēkā 2018. gada. 1. janvārī. Saeima, 30.martā, trešajā galīgajā lasījumā pieņēma Psihologu likumu, kas mūsu valstī regulēs psihologu profesionālo darbību. Psihologu likums “Šis ir likumprojekts ar ļoti ilgu vēsturi jau vairāku Saeimas sasaukumu garumā. Beidzot varam teikt, ka darbs ir noslēdzies ar kompromisu, kuram piekrīt visas iesaistītās puses. Psihologu profesionālā darbība gadiem valsts līmenī netika reglamentēta, un tas diemžēl nesa atšķirīgu darba kvalitāti – arī situācijā, kad no psihologa slēdziena atkarīgi cilvēku likteņi,” uzsver par likumprojekta virzību atbildīgās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča.   Psihologu darba galvenie pamatprincipi noteikti likumā, bet virkni jautājumu

Lasīt tālāk »

3. LATVIJAS PSIHOLOGU KONGRESS

3. LATVIJAS PSIHOLOGU KONGRESA DARBA REZOLŪCIJA Par īstermiņa un vidējā termiņa pasākumiem psiholoģijas nozares tālākai attīstībai un psihologu profesionālās darbības pilnveidošanai Latvijā, lai nodrošinātu kvalitatīvu psihologu pakalpojumu sniegšanu un pieejamību Latvijas iedzīvotājiem Rezolūciju sagatavoja: Latvijas Psihologu biedrība Rezolūcija ir saskaņota ar: Latvijas Psihologu biedrība, Latvijas Skolu psihologu asociācija, Latvijas Klīnisko psihologu asociācija, Latvijas Organizāciju psihologu biedrība, Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija, Latvijas Konsultatīvās psiholoģijas asociācija, Latvijas Sporta psiholoģijas asociācija, Latvijas Juridiskās psiholoģijas asociācija, Latvijas Testu komisija.

Lasīt tālāk »